(Armenian )


Սա հայերեն կայքերի կատալոգ է։ Կայքի վերնագիրը, նկարագրությունը և բովանդակությունը պետք է լինեն հայերեն: Անգլերեն էջերի հղումները պետք է գտնվեն Regional-Asia-Armenia կատալոգի մեջ։ Armenian.